Bevarandet av vår gemensamma natur är ett livsvillkor


FÖR EN MÅNGFALDIG NATUR

Naturvänner, jägare, naturskyddande jägare och jagande miljövårdare är våra resurser!

VERKSAMHET

Kustmiljöprojektet

I projektet uppföljs Östersjöns och skärgårdsnaturens tillstånd, huvudsakligen genom att följa upp skärgårdsfåglarnas tillstånd. Vi fokuserar speciellt på ejderstammens utveckling och välmående.

Naturbetesprojektet

Naturbeten främjar naturens mångfald från jordens mikrober till insekter och växter och bildar därmed värdefulla födo- och levnadsmiljöer för däggdjur och fåglar.

Aktiv naturvård på skyddsområden och på områden i ekonomibruk


Aktiv naturvård på jord- och skogsbruksområden med mångbruk, kan tillsammans med traditionellt naturskydd, som bygger på fredningsområden, bilda en fungerande helhet. Detta tryggar mångfalden i den finländska naturen på bästa möjliga sätt.

Publikationer

Vi har publicerat ett antal guider, rapporter och instruktioner. Du jan bekanta dig med dem på våra sidor.