Bekanta dig med vår verksamhet


VÅRA PÅGÅENDE PROJEKT

KUSTMILJÖPROJEKTET

I detta projekt följer vi upp Östersjöns och skärgårdsnaturens tillstånd och bevarar dessa på följande sätt:

1. Vi följer upp skärgårdsfåglarnas tillstånd, med special fokus på ejderstammens utveckling och välmående. Ejdern är en ypperlig indikator på tillståndet av sin livsmiljö.

2. Vi bekämpar främmade arter. I detta arbete fokuserar vi på att bekämpa de för fågellivet mest hotfulla främmande rovdjuren, mink och mårdhund. Detta ger fågellivet i skärgården livsrum och erbjuder en changs för hotade arter att att repa sig.

3. Vi informerar om den viktiga betydelsen av att bevara Östersjönaturens mångfald, främjar förståendet av den skadeverkan främmande rovdjur har och den samhälleliga acceptansen av att bekämpa dessa djur i vår natur. Vi skapar tro i lönsamheten av arbetet för Östersjön och skärgårdsmiljöns bevarande.

Östersjön är ett unikt hav där insjöarter möter marina arter. Det är ett mångformingt hav med ett vimmel av liv. Människoinverkan präglar Östersjön och dess livsmiljöer och ett centralt hot mot mångfladen är främmade arter.

NATURBETESPROJEKTET

Naturbeten främjar biologisk mångfald, allt från markens mikroorganismer till insekter och växter, vilket skapar värdefulla födo- och livsmiljöer för många däggdjur och fåglar. Betesdrift i den naturliga miljön är förmodligen det bästa exemplet på en matproduktionsmetod som ökar den biologiska mångfalden. Naturbetesmarker livar upp landskapet, upprätthåller traditionella miljöer och bidrar till en mångsidig rekreationsanvändning av naturen, till exempel inom jakt och turism. Rätt utformade och implementerade hjälper de till att binda kol och näringsämnen i marken, vilket bidrar till att bromsa klimatförändringen och näringsbelastningen på vattendrag. Dessutom främjar naturbeten produktionsdjurens välbefinnande och ger en plattform för producenter att bättre kommersialisera sin kompetens.

TässäDetta projekt strävar till:

  • Att öka arealen. Säkerställandet av livskraften hos naturbeten börjar med att öka arealen, utan att äventyra varken kvaliteten på betesmarkerna eller skötseln av dem.
  • Bred delaktighet i främjandet av naturbeten, genom samarbete med primärproducenter, konsumenter, myndigheter, politiker, företag, forskare och naturbetesorganisationer.
  • Ekonomiskt förnuftig drift. Naturbetens framtid tryggas bäst genom att säkra förutsättningarna för deras ekonomiskt lönsamma drift.

Naturbetesprojektet fortskrider

Luonnon- ja riistanhoitosäätiön Luonnonlaidun-hanke alkoi vuonna 2019 ja hankkeen nykyrahoitus jatkuu aina vuoden 2023 loppuun asti. Hankkeessa edistetään luonnonlaidunten hoitoa monella eri rintamalla. Huhtikuun alussa hankkeen asiantuntijana aloitti Eriika Lundström. Eriika tekee yhteistyötä viljelijöiden ja eri sidosryhmien kanssa pyrkien lisäämään hoidettujen luonnonlaidunten pinta-Natur- och viltvårdsstiftelsens Naturbetesprojekt startade 2019 och den nuvarande finansieringen av projektet kommer att pågå till slutet av 2023. Projektet främjar skötseln av naturbeten på många olika fronter. I början av april 2021 började Eriika Lundström arbeta som expert i projektet. Eriika arbetar med producenter och olika intressenter för att öka arealen skötta betesmarker. Hon bl.a. sprider information om naturbetesdrift, deltar i utvecklingen av stödsystem och hjälper till att kombinera betesmarker och betesdjur.

Eriika Lundström: eriika@luontojariista.fi, tel 040 717 8797