Natur- och viltvårdsstiftelsen


VILKA ÄR VI?

Aktiv naturvård på områden i ekonomibruk

Aktiv naturvård på jord- och skogsbruksområden med mångbruk, kan tillsammans med traditionellt naturskydd, som bygger på fredande av områden, bilda en fungerande helhet. Detta tryggar mångfalden i den finländska naturen på bästa möjliga sätt.


Natur- och viltvårdsstiftelsen grundades år 2006 för att gynna viltarterna och den biologiska mångfalden genom planmässig naturvård. Genom arbetet strävar vi till att bevara de ursprungliga naturvärdena framförallt i ”vardagsnaturen” utanför de skyddade områdena. Av Finlands yta är ca 90 % utanför skyddsområdena. Biotopvården i ekonomiskogarna och på jordbruksområdena har en mycket stor betydelse för naturens mångfald och viltbeståndens livskraft.

Jägarkåren är en viktig aktör

Jägarkåren är en viktig aktör för bevarandet och främjandet av den biologiska mångfalden. Den biotopvård för viltet som jägarna utför i samarbete med markägarna, gynnar antingen direkt eller indirekt också många andra av våra vilda arter.

Samarbete med olika aktörer

Natur- och viltvårdsstiftelsen samarbetar med olika aktörer inom miljö- och naturresursbranschen, utför aktivt naturvård, erbjuder rådgivning och hjälp vid biotopvård samt strävar till att påverka beslutsfattandet, så att det gynnar viltet och också naturen i allmänhet.

Stiftelsen verkar med donerade medel från den privata sektorn och har dessutom fått statlig finansiering för förverkligandet av sina projekt.


”Handling och verksamhet till fördel för naturen”

— Kim Jaatinen, verkställande direktör