Vi publicerar olika guider, föredrag och nyhetsbrev


PUBLIKATIONER

Förvaltning av Rapphönnstammen


Rapphönan är de vida slätternas fågel och dess framgång i Finland är beroende av att jordbruket bevaras. Röjning av åkermark och aktivt jordbruk möjliggjorde rapphönans
utbredning i vårt land, och detta samband finns fortfarande.

Ännu på 1960-talet var rapphönan en mycket vanlig syn i åkerlandskapen i hela landet men nuförtiden påträffas
den bara på Österbottens bästa rapphönsvidder.

Sviktande rapphönsstammar är inte enbart ett finskt fenomen utan arten har gått tillbaka på praktiskt taget
alla sina förekomstställen i världen.

Det finns många orsaker till populationens kraftiga nedgång och alla har de på ett eller annat sätt att göra med förändringarna i jordbruket.
Arten är ännu inte utrotningshotad men klassas ändå som en missgynnad art.

Utländska exempel

Utländska exempel på viltvård och främjandet av naturens mångfald (på finska).

Rapphönans förvaltningsplan i Finland

Förvaltningsplanen stakar ut ramen för de åtgärder som kan stoppa rapphönsstammens fortgående minskning (på finska).

Rapphönsprojektet 2007-2010

År 2007 påbörjade Natur- och viltvårdsstiftelsen rapphönans förvaltningsprojekt där man i samråd med jägare och markägare strävade till att förbättra den lokala rapphönsstammens tillstånd på olika håll i landet (på finska).

Tumregler för rapphösnförvaltning

I Natur- och viltvårdsstiftelsens häfte finns principerna för förvaltandet av lokala rapphönsstammar i komprimerad form (på finska).

Föredrag

Natur- och viltvårdsmöjligheterna inom programperioden 2014-2020 ur lantbruksföretagarens, jägarens och föreningars synvinkel (på finska).

Järki-fakta

Natur- och viltvårdsstiftelsens och Baltic Sea Action Groups gemensamma Järki-projekt främajde naturens mångfald och vattenskyddsmetoder i jord och skogsbruket. Järki-fakta komprimerar informationen denna information under olika teman (på finska).