Bekanta dig med vår gångna verksamhet


GENOMFÖRDA PROJEKT

JÄRKI Natur

Projektet sökte fram och spred förnuftiga åtgärder för främjandet av lantbrukets vattenvård och naturens mångfald. JÄRKI Natur startade i början av 2009 och dess andra femårsperiod startade år 2014. Projektet arbetade på gräsrotsnivå: vi att träffade odlare, rådgivare och lokala och regionala tjänstemän, för att finna problem och lösningar inom de existerande jordbrukssystemen. Då aktörerna på gräsrotsnivå intervjuats, fördes idéerna vidare till beslutsfattarnivån via en inflytelserik styrgrupp. JÄRKI introducerade ett nytt tänkande i debatterna gällande vattenvård, naturens mångfald och landsbygdens rekreationsbruk. JÄRKI finansieras av Sophie von Julins stiftelse, Louise och Göran Ehrnrooths stiftelse, Miljöministeriet och Landsbygdsprogrammet.

Rapphönsprojektet – främjande av den biologiska mångfalden i jordbruksmiljön

Projektet sökte fram och spred förnuftiga åtgärder för främjandet av lantbrukets vattenvård och naturens mångfald. JÄRKI Natur År 2007 inledde Natur- och viltvårdsstiftelsen ett projekt för skötseln av rapphönsstammen. I samarbete med jägare och markägare strävar man till att främja den lokala rapphönsstammen på olika håll i vårt land. Det långsiktiga målet är att återfå jaktbara bestånd av den ursprungliga rapphönsstammen på dess ursprungliga utbredningsområde. Förutom beståndsvården på fältet, främjar man inom projektet uppfödning av den ursprungliga rapphönsunderarten samt erbjuder rådgivning och information beträffande vård av fältviltstammar. Projektet förverkligar Jord- och skogsbruksministeriets nationella förvaltningsplan för rapphöns.

Viltet och miljöstöden

Projektet identifierade flaskhalsar som bromsade genomförandet av de mest effektiva miljöstödsåtgärderna och sökte lösningar för nästa programperiod. De beprövade lösningarna ingick i det nya landsbygdsutvecklingsprogrammet 2014-2020. Slutrapporten för projektet sammanställdes 2014 och den presenterade mål och åtgärder för att förbättra mångfalden i jordbruksmiljön så kostnadseffektivt som möjligt, vid sidan av de normala jordbruksmetoderna.